شروع از
7900.00
ماهانه
Zimbra Mail Profi (400Gb)
1900.00
ماهانه
Zimbra Mail Start (50Gb)
3900.00
ماهانه
Zimbra Mail Standard (100Gb)
13900.00
ماهانه
Zimbra Mail Business (800Gb)
3900.00
ماهانه
Zimbra Mail Standard (100Gb) v2